• Pro děti s kombinovaným postižením (hluchoslepota, dětská mozková obrna, sluchové, zrakové, mentální popřípadě jiné postižení) nabízíme skupinové a individuální terapie "Bobříci". Program probíhá každé úterní dopoledne v pronajatém prostředí Jedličkova ústavu v Praze 4 pod vedením vysokoškolsky vzdělaných speciálních pedagogů, kteří mají s prací s postiženými dětmi zkušenosti a dlouholetou praxi. Cílem je rozvíjet komunikaci a další schopnosti a dovednosti u dětí s postižením.
  • Veškerá činnost se uskutečňuje ve skupině za aktivní účasti jednoho z rodičů nebo osobního asistenta.
  • Ve skupině je maximálně 10 dětí ve věku 1-7 let

Terapeutické dopoledne má vždy pravidelný rozvrh s určitým tématem (roční období, lidské tělo, oblečení, stolování, příroda…):

Pravidelně nabízené činnosti - terapie:

  • rozvoj komunikace (včetně rehabilitace před a po kochleární implantaci)
  • logopedie (včetně orofaciálních stimulací a nácviku příjmu potravy)
  • rozvoj smyslů (sluchová, zraková cvičení, aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie)
  • rozvoj jemné a hrubé motoriky
  • masáže

Při skupinových činnostech se dítě seznamuje s dětským kolektivem a rodiče si navzájem předávají zkušenosti s výchovou, vzděláváním a péčí o dítě a vzájemnou podporu. Při všech těchto aktivitách především zdůrazňujeme individualitu dítěte, jeho potřeby a možnosti. K práci s dětmi používáme velké množství speciálních pomůcek (možnost zapůjčení),což je inspirováno našimi zkušenostmi z Anglie. Děti využívají při terapiích speciální multisenzoriální místnost "Snoezelen".


Valid XHTML 1.0 Strict     Powered by TELE3