Mgr.Dagmar Herrmannová

Dasa

Ve skupině Bobříků zaměřená na terapie: logopedii, orofaciální stimulace, rozvoj alternativní augmentativní komunikace, rozvoj sluchu a komunikace (také s kochleárními implantáty), pomoc při dalších terapiích s otatními kolegyněmi.

 • Vzdělání
  • PFUK speciální pedagogika, specializace – logopedie, diagnostika a poradenství
  • Pravidelné vzdělávání na zahraničních konferencích a stážích, spolupráce se zahraničními centry
  • Znalost 5ti světových jazyků a znalost znakového jazyka
 • Zaměstnání
  • Zástupce pro Východni Evropu a logoped,speciální pedagog pro Střední a Východní Evropu a část Asie pro firmu Advanced Bionics – Amerického výrobce kochleárních implantátů.
  • Odpovědná za projekty související s rehabilitací uživatelů kochleárního implantátu a vzdělávání specialistů v jednotlivých zemích, zakládání a podpora center KI,konzultant pro tyto regiony pro děti s kombinovaným postižením, co se týče diagnostiky, výzkumu a vzdělávání specialistů
 • Kurzy
  • Logopedické a rehabilitační kurzy s certifikací zaměřené na diagnostiku, testovací metody, rehabilitaci, psychologii, práci s rodinou - tématika kandidáti a uživatelé KI, - kurzy UK a USA
  • Zahraniční kurzy nastavování řečového procesoru KI
  • Logopedické kurzy: orofaciální stimulace, logopedická péče dětí se sluchovým postižením, koktavost
 • Praxe
  • Centrum KI(kochleárních implantací) u dětí, Praha – logoped a konzultant pro děti s kombinovaným postižením
  • Speciální centrum a škola pro sluchově postižené děti, Bělehrad, Srbsko – logoped a speciální pedagog
  • Centrum KI Bělehrad, Srbsko – spoluzakladatel centra a logoped
  • Škola pro děti se sluchovým a těžkým kombinovaným postižením Manchester ve spolupráci s KI centrem Manchester UK – logoped a speciální pedagog
  • Středisko rané péče pro sluchově postižené Praha – logoped a poradce rané péče
  • Logopedická ordinace Zdravotní středisko Kartouzská – logoped
  • Jedličkův ústav a škola – vychovatelka
Mgr. Lada Chaloupková
Lada
 • Vzdělání
  • PedF UK – obor speciální pedagogika
 • Kurzy
  • Certifikovaný trenér a supervizor metody VTI (videotrénink interakcí)
  • Hra –rodič-dítě a komunikace
  • Intuitivní rodičovství a jeho poruchy
 • Praxe
  • Lektorka seminářů pro rozvoj komunikace, poradce rané péče pro děti s různým typem postižení
  • Poradce pro rozvoj komunikace v bilingvální MŠ pro děti se sluchovým postižením
  • Odborný garant a řešitel projektů zaměřených na rozvoj komunikace
  • Spoluorganizování a vedení každotýdenních aktivit pro kombinovaně postižené děti, jejich rodiče a jejich pedagogy
  • Videotrenér v rodinách a školních zařízeních
Mgr. Gabriela Jedličková
Gabriela
 • Vzdělání
  • PedF UK – obor speciální pedagogika
 • Kurzy
  • Hra –rodič-dítě a komunikace
  • Intuitivní rodičovství a jeho poruchy
 • Praxe
  • Učitelka ve ZvŠ, dlouholetá práce s dětmi v zájmových kroužcích
  • Spoluorganizování a vedení každotýdenních aktivit pro kombinovaně postižené děti, jejich rodiče a pedagogy
Bc. Kamila Špiriaková Blovská
Kamila
 • Vzdělání
  • bakalářské studium FTVS UK- obor Fyzioterapie
 • Kurzy
  • Osvědčení ke kurzu míčkové facilitace dle Z.Jebavé-respirační onemocnění
  • Certifikát Thajských masáží
Mgr. Petra Dvořáková
Petra
 • Vzdělání
  • Magisterské studium - pedagogická fakulta UK obor speciální pedagogika (somatopedie, etopedie)
  • Bakalářské studium 1. lékařská fakulta UK obor ergoterapie
 • Praxe
  • Jedličkův ústav a školy pro TP děti a mládež
  • Klinika dětské rehabilitace FN Motol
  • CKP při FN Motol
 • Kurzy a další vzdělání
  • OT for children with cerebral palsy
  • Kurz klinického užití testů RBMT,BIT,MEAMS v rámci ergoterapie
  • Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní
  • Bukofaciální reedukace u dětí s centrálními poruchami hybnosti
  • Orofaciální dysfunkce v předškolním a ml. Školním věku I., II.
  • Dlahování ruky v rehabilitaci
  • Ergoterapie – mentální retardace – poruchy učení
  • Bazální stimulace I.

Valid XHTML 1.0 Strict     Powered by TELE3