Muzikoterapie

Většina našich dětí je bohužel schopna jen minimální spolupráce, tak je muzikoterapie využívána pouze jako doprovodná terapie prostupující naším celým skupinovým programem, s důrazem na multisenzoriální vnímání každého jedince, zvláště dětí s určitým smyslovým omezením.

Zpěv písní pomáhá dětem s narušeným řečovým projevem zlepšit jejich artikulaci, rytmus řeči a dechovou kontrolu. Dětem s mentálním postižením slouží písně k rozšiřování slovní zásoby, memorování důležitých údajů. Použití písní podle principů strukturovaného učení usnadňuje orientaci v čase, prostoru a posloupnosti aktivit během dne. Ukazuje se, že hudba je schopna specifickým způsobem komunikovat a vyvolává u posluchače psychickou odezvu na významové a obsahové sdělení. Hudba lépe proniká do hlubších sfér lidské psychiky než kupříkladu mluvené slovo a tím překračuje hloubku odpovídajících jevů ve verbálních přístupech. Proto se snažíme tuto terapii používat skoro při všech činnostech, zvláště pak při rozvoji komunikace a při upevňování různých pojmů. Pojmy, na které je zaměřeno dopoledne, se snažíme zařazovat jak do básniček – rytmizování, tak do obsahu písniček. Ty pak společně doprovázíme hrou na jednoduché hudební nástroje nebo doprovázíme potleskem či pohybem těla.

Zpěv, ať jsou ho schopni děti či jejich maminky, zapojuje percepční, motorické, emocionální, kognitivní a další funkce. Skupinový zpěv zprostředkovává rodičům a dětem společný kontakt a společné zážitky. Např.při tématu lidské tělo zpíváme písničku se slovy, které nabádají děti k dotykům a činnostem s určitými částmi těla a k vzájemnému kontaktu.

Nejjednodušší dětské tanečky nám umožňují spojujovat také hudbu s pohybem, aby byl prožitek ještě více umocněn.

Snažíme se dětem umožnit i poslech hudby, který vyvolává v člověku určité psychické i somatické procesy. Člověk vnitřně pociťuje a prožívá její působení. Hudba a jednotlivé zvuky v něm vyvolávají jisté nálady, pocity, afekty, jakož i změny chování a současně jsou ovlivněny i nejdůležitější vegetativní funkce.

Individuálně je tedy muzikoterapie v naší skupině praktikována především pocitově-vjemy. Jedná se především o poslech hudby v relaxovaném stavu, někdy zároveň s vibrací různých pomůcek, podle hrané hudby (viz foto). Vibrace tak dopadají na buňky celého lidského těla a působí tak na celý organismus. Následně jsou pak zpracovávány mnoha dalšími kanály.Technika pomáhá zaměřit a koncentrovat pozornost a vyvolat pozitivní afektivní reakce – změnu svalového napětí. S některými dětmi je ovšem muzikoterapie prováděna opravdu jako jednoduché muzicírování.

Při naší činnosti se flexibilně přizpůsobujeme našim dětem. Ať jde o tempo, dynamiku i frázování zpěvu. Používáme velké množství jednoduchých hudebních nástrojů – bubínky, rolničky - i na ruku, tamburíny, činelky, chrastítka, chrastidla, cvakačky, zvonečky, triangl, dřívka…Valid XHTML 1.0 Strict     Powered by TELE3