Ergoterapie

Ergoterapie je zdravotnická disciplína, jejímž cílem je dosažení maximální možné soběstačnosti a nezávislosti klientů a zvýšení kvality jejich života. Základním terapeutickým prostředkem je využití činností.

U dětí s těžkým kombinovaným postižením, které jsou klienty ve skupině Bobři, si ergoterapie klade tyto cíle:

  • Předcházet každé další retardaci schopností
  • Podpořit vývoj schopností sebeobsluhy
  • Vyvinout nějakou efektivní formu komunikace

Ergoterapie je prováděna ve skupině, ale vždy jsou respektovány individuální schopnosti a potřeby každého dítěte. Základem práce s klienty je naučit jejich okolí (rodiče) správnému polohování a zajištění správných pracovních poloh, které zabrání vzniku sekundárních deformit (příznivě ovlivní spasticitu) a aktivně podporují funkční potenciál klienta (především rozvoj cílené motoriky HKK). Při terapii jsou využívány prvky z konceptu Basální stimulace a z Bobath konceptu.

Při ergoterapii je kladen důraz na stimulaci HKK s cílem ovlivňovat především jejich cílenou jemnou i hrubou motoriku (využívané činnosti jsou prováděny formou hry nebo formou jednoduchých výtvarných technik), využívaná je také hmatová stimulace HKK. Činnosti jsou plánované tak, aby tématicky souvisely s probíranými komunikačními okruhy (např. vánoce, velikonoce …).

Ergoterapeut také pracuje na rozvoji kognitivních funkcí, v této oblasti se soustředíme především na rozvoj uvědomování si tělesného schématu, které pozitivně působí na rozvoj soběstačnosti. Kognitivní schopnosti jsou rozvíjeny na základě dosaženého mentálního věku dítěte, je možné rozvíjet zrakové vnímání, paměťové složky, koncentraci pozornosti. Využívaná je i celková senzorická stimulace dítěte. Vše probíhá formou hry s cílem ukázat rodičům náměty na činnosti, kterými mohou své dítě stimulovat v domácím prostředí. Všechny tyto techniky mají podpořit vývoj schopností základní sebeobsluhy, důraz klademe na sycení a pití, oblékání, osobní hygienu. Úroveň dosažené soběstačnosti je určena vývojovým stadiem dítěte. Ergoterapeut provádí aktivní nácvik samostatné nebo asistované činnosti (sycení, oblékání, os. hygiena) nebo radí ohledně výběru pomůcek a úprav prostředí. Základem úspěšného zvládnutí a dosažení max. možné samostatnosti dítěte je dobrá spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky.


Valid XHTML 1.0 Strict     Powered by TELE3